Thông tin Bảo vệ môi trường

Thứ Ba, ngày 21/5/2019 |

Tải về văn bản mới

Văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên thiên nhiên

19/12/2013 3:09:39 PM Nhằm phục vụ nhu cầu tra cứu văn bản quy phạm pháp luật, MTX sẽ cung cấp hệ thống danh mục các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Các văn bản sẽ được cập nhật mới thường xuyên.

>>> Tiếp tục cập nhật

 SỐ/KÍ HIỆU

TRÍCH YẾU

BAN HÀNH

HIỆU LỰC

95/2015/NĐ-CP  Quy định chi tiết một số điều của Luật Dầu khí
>>> Download
  16/10/2015
01/12/2015
  37/2015/TT-BTNMT Thông tư Quy định kỹ thuật về kiểm tra nội bộ phòng thí nghiệm trong phân tích mẫu địa chất, khoáng sản rắn
>>> Download
30/06/2015 20/08/2015
 38/2015/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư 38/2015/TT-BTNMT về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản.
>>> Download
 30/06/201517/08/2015
 17/2015/QĐ-TTg Quyết định số 17/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Quy chế quản lý rừng phòng hộ
>>> Download
 09/06/2015 
 54/2015/NĐ-CP Nghị định số 54/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về ưu đãi đối với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả
>>> Download
 08/06/2015 01/08/2015
 43/2015/NĐ-CP Nghị định số 43/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước
>>> Download
 06/05/201501/07/2015
 40/2015/NĐ-CP Nghị định số 40/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 157/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản
>>> Download
 27/04/2015 20/06/2015
 1626/VPCP-QHQT Công văn số 1626/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ : V/v gia hạn thời gian thực hiện Dự án do FAO tài trợ
>>> Download
 10/03/2015 
 23/TTg-KTN Công văn số 23/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ : V/v cấp phép khai thác khoáng sản đá hoa trắng
>>> Download
 07/01/2015 
 116/2014/NĐ-CP Nghị định số 116/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật
>>> Download
 04/12/2014 18/01/2015
 1976/QĐ-TTg Quyết định số 1976/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển dược liệu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
>>> Download
 30/10/2014 
 1893/QĐ-TTg Quyết định số 1893/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng apatit đến năm 2020, có xét đến năm 2030
>>> Download
 20/10/2014 
 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC của Bộ Tài nguyên và Môi trường-Bộ Tài chính : Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số22/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản
>>> Download
 09/09/2014 24/10/2014
 1643/TTg-KTN Công văn số 1643/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ : V/v cấp phép khai thác đá hoa trắng
>>> Download
 03/09/2014 
 1539/QĐ-TTg Quyết định số 1539/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc phê duyệt danh mục Dự án "Quy hoạch phát triển điện gió Việt Nam" sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức của Chính phủ Đức.
>>> Download
 30/08/2014 
 1526/QĐ-TTg Quyết định số 1526/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc phê duyệt danh mục Dự án do Tổ chức Phát triển công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO) tài trợ
>>> Download
 28/08/2014 
 1131/QĐ-TTg Quyết định số 1131/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc phê duyệt danh mục Dự án do Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ
>>> Download
 09/07/2014 
 1037/TTg-KTN Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc cấp phép thăm dò đá granit đối với 6 đơn vị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk.
>>> Download
 08/07/2014 
 51/2014/NĐ-CP Quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển
>>> Download
 21/05/2014 
 586/TTg-KTN Cấp phép thăm dò, khai thác đá hoa trắng
>>> Download
 07/05/2014 
 645/QĐ-TTg Phê duyệt khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia
>>> Download
 06/05/2014 
 30/2014/QĐ-TTg Quản lý, vận hành và khai thác vệ tinh quan sát trái đất đầu tiên của Việt Nam VNREDSat-1
>>> Download
 26/04/2014 15/06/2014
 829/QDD-BNN-TCLN Đề án Trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
>>> Download
 23/4/2014 
 539/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình quốc gia về bảo tồn hổ giai đoạn 2014 - 2022
>>> Download
 16/04/2014 
 1118/CT-BNN-TCTL Tăng cường công tác quản lý, vận hành, khai thác công trình cấp nước tập trung nông thôn
>>> Download
 03/04/2014 
 459/QĐ-TTg Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước
>>> Download
 02/04/2014 
 367/QĐ-TTg
 Danh mục Dự án "Quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm phát thải CO2"
>>> Download
 12/03/2014 
 03/CT-TTg
 Chỉ thị yêu cầu các bộ, ngành địa phương tăng cường chỉ đạo và thực hiện các biện pháp kiểm soát, bảo tồn các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm
>>> Download
 20/02/2014 
 203/QĐ-TTg Phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường
>>> Download
 27/01/2014 
 02/CT-TTg Chỉ thị số 02/CT-TTg về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang sử dụng mục đích khác
>>> Download
 24/01/2014 
 182/QĐ-TTg Phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ, sử dụng tổng hợp tài nguyên nước giai đoạn 2014 - 2020
>>> Download
 23/01/3014 
 45/QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học của cả nước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
>>> Download
 08/01/2014 
 157/2013/NĐ-CP
Quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản
>>> Download
 25/12/2013 25/12/2013
 142/2013/NĐ-CP
 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sán
>>> Download
 25/10/2013 15/12/2013
 27/2013/TTLT-BTNMT-BNNPTN

Quy định tiêu chí xác định loài ngoại lai xâm hại và ban hành danh mục loài ngoại lai xâm hại

>>> Download

26/09/2013

26/11/2013

  1250/QĐ-TTg
 Phê duyệt Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
>>> Download
 31/07/2013 
 96 /2012/TT-BTC
 Hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ giá điện đối với dự án điện gió nối lưới
>>> Download
 08/06/2012 01/08/2013
 07/2012/QĐ-TTg
 Ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng
>>> Download
 08/02/2012 30/03/2012
 74/2011/NĐ-CP

Quy định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

>>> Download

25/08/2011

 01/01/2012

 1896/QĐ -TTg
 Đề án ngăn ngừa và kiểm soát sinh vật ngoại lai xâm hại ở Việt Nam đến năm 2020
>>> Download
 17/12/2012 17/12/2012
 07/2012/TT-BYT
Danh mục vi sinh vật gây bệnh truyền nhiễm theo nhóm nguy cơ
và cấp độ an toàn sinh học phù hợp kỹ thuật xét nghiệm
>>> Download: Mục I, Mục II
 14/05/2012 01/08/2012
 80/2011/TT-BNNPTNT
Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch  sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo
>>> Download
 23/11/2011 
 158/2011/TT-BTC
 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 74/2011/NĐ-CP ngày 25/8/2011của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
>>> Download
 16/11/2011 01/01/2012
 117/2010/NĐ-CP
Về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng
>>> Download
 24/12/2010 01/03/2011
 155/2010/TT-BTC
Hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản, lệ phí độc quyền thăm dò khoáng sản
>>> Download
11/10/2010
25/11/2010
 69/2010/NĐ-CP
 An toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen
>>> Download
 21/06/2010 10/08/2010
 65/2010/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đa dạng sinh học
>>> Download
 11/06/2010 30/07/2010
 99/2009/NĐ-CP Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản
>>> Download
 02/11/2009 
 27/NQ-CP Một số giải pháp cấp bách trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường
>>> Download
 12/06/2009 
 78/2009/QĐ-TTg Chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, viên chức khí tượng thủy văn thuộc ngành tài nguyên môi trường
>>> Download
 15/05/2009 01/07/2009
 35/2009/NĐ-CP Tổ chức và hoạt động của Thanh tra Tài nguyên và Môi trường
>>> Download
 07/04/2009 23/05/2009
 334/CT-TTg Tăng cường các biện pháp tổ chức thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng
>>> Download
 10/03/2009 
 39/2009/QĐ-TTg Ban hành Quy chế phối hợp giữa lực lượng kiểm lâm và lực lượng dân quân tự vệ trong công tác bảo vệ rừng
>>> Download
 09/03/2009 20/05/2009
 112/2008/QĐ-BNN Ban hành Định mức kinh tế-kỹ thuật giao rừng, cho thuê rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho mục đích lâm nghiệp gắn với việc lập hồ sơ quản lý rừng
>>> Download
 19/11/2008 
 159/2008/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án ''Đổi mới và hiện đại hoá công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025''
>>> Download
 04/12/2008 
 118/2008/TTLT/BTC-BTNMT Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động quản lý tài nguyên nước
>>> Download
 05/12/2008 
 159/2008/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án ''Đổi mới và hiện đại hoá công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025''
>>> Download
 04/12/2008 
 147/2008/QĐ-TTg Phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia đẩy nhanh thực hiện cam kết đối với Hiệp định về vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật đáp ứng nghĩa vụ hành viên WTO
>>> Download
 17/11/2008 
 112/2008/NĐ-CP Quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp tài nguyên và môi trường các hồ chứa thuỷ điện, thuỷ lợi
>>> Dowwnload
 20/10/2008 
 95/2008/QĐ-BNN Ban hành Quy chế quản lý gấu nuôi
>>> Dowwnload
 29/09/2008 
 25/2008/QĐ-BCT Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng đá quý, đất hiếm và urani giai đoạn đến 2015, có xét đến năm 2025
>>> Download: Mục I, Mục II
 04/08/2008 
 67/2008/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 63/2008/NĐ-CP ngày 13/5/2008 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
>>> Download
 21/07/2008 
 105/2008/QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng ở Việt Nam đến năm 2020
>>> Download
 21/07/2008 
 167/2007/QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng quặng bauxit giai đoạn 2007 - 2015, có xét đến năm 2025
>>> Download
01/11/2007
 
 85/2007/CT-BNN Đẩy mạnh trồng rừng và trồng cây chắn sóng ven biển
>>> Download
 11/10/2007 
 116/2007/QĐ-TTg
 Phê duyệt Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản đến năm 2015, định hướng đến năm 2020
>>> Download
 23/07/2007 
 37/2007/TTLT-BTC-BTN&MT Hướng dẫn lập dự toán, quản lý và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản
>>> Download
 11/04/2007 
 106/2006/QĐ-BNN Ban hành Bản Hướng dẫn quản lý rừng cộng đồng dân cư thôn
>>> Download
 27/11/2006 
 81/2006/QĐ-TTG Phê duyệt Chiến lược quốc gia về tài nguyên nước đến năm 2020
>>> Download
 14/04/2006 
 32/2006/NĐ-CP Nghị định về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm
>>> Download
 30/03/2006 
 47/2006/QĐ-TTG Phê duyệt "Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên - môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020" Thủ tướng Chính Phủ
>>> Download
 01/03/2006 
 10/2005/CT-TTG Chỉ thị về tăng cường quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến và xuất khẩu khoáng sản
>>> Download
 05/04/2005 
 34/2005/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước
>>> Download
17/03/2005
 
     

 

MTX

Share |

Các tin khác:

Người Việt uống 4 tỉ lít nước ngọt, bệnh từ miệng

Người Việt uống 4 tỉ lít nước ngọt, bệnh từ miệng

Tốc độ tiêu thụ đường của người Việt tăng gấp 7 lần trong vòng 15 năm, mỗi năm người dân uống hơn 4 tỉ lít nước ngọt trong đó có 2 tỉ lít trà uống liền. Xem thêm bài khác

Xem các video khác