Thông tin Bảo vệ môi trường

Thứ Sáu, ngày 24/5/2019 |

Quy định pháp luật

Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường

10/06/2015 1:44:31 PM Nghị định số 18/2015/NĐ-CP: Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

>> “Bỏ qua” quy hoạch bảo vệ môi trường?
>> Hàng trăm tỷ USD chi cho bảo vệ môi trường

Luật Bảo vệ Môi trường năm 2014 có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 đã dành Chương 2 với 21 Điều quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường (QBM), đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC), đánh giá tác động môi trường (ĐTM), kế hoạch bảo vệ môi trường (KBM) và có nhiều điểm mới so với Luật Bảo vệ Môi trường năm 2005.


Nghị định này được xây dựng nhằm thể chế hóa quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/06/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; coi phòng ngừa ô nhiễm, suy thoái môi trường là nhiệm vụ chính

Nghị định Nghị định số 18/2015/NĐ-CP hướng dẫn các nội dung cơ bản của quy hoạch bảo vệ môi trường; khắc phục những tồn tại, bất cập trong các quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường, góp phần đưa Luật Bảo vệ Môi trường năm 2014 nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Về cơ bản nội dung chính của Nghị định số 18/2015/NĐ-CP kế thừa Nghị định số 29/2011/NĐ-CP. Tuy nhiên, Nghị định số 18/2015/NĐ-CP có một số thay đổi chính so với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành như sau:

1. Về quy hoạch bảo vệ môi trường

Quy định cụ thể về việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch bảo vệ môi trường ở Chương II Nghị định này. Đây là các quy định mới nhằm mục tiêu phát triển bền vững, đáp ứng thực tiễn và nhu cầu quy hoạch và bảo vệ môi trường các cấp. Nội dung chính của quy hoạch bảo vệ môi trường gồm: diễn biến, mục tiêu quản lý môi trường rừng, bảo tồn đa dạng sinh học; Thực trạng môi trường biển, hải đảo, lưu vực sông; mục tiêu và các giải pháp bảo tồn, bảo vệ tài nguyên và môi trường biển, hải đảo, lưu vực sông; Thực trạng phát thải khí và chất lượng môi trường không khí; mục tiêu và giải pháp quy hoạch đối với các hoạt động phát triển có nguồn phát thải khí lớn; Thực trạng suy thoái, ô nhiễm môi trường đất; mục tiêu và các giải pháp phòng ngừa suy thoái, ô nhiễm môi trường đất, phục hồi các vùng đất đã bị ô nhiễm, suy thoái; v.v… Quy hoạch bảo vệ môi trường được lập ở 02 cấp độ là cấp quốc gia và cấp tỉnh.

2. Về đánh giá môi trường chiến lược

Nghị định số 18/2015/NĐ-CP quy định chỉ có một hình thức báo cáo thay vì ba hình thức như quy định tại Nghị định số 29/2011/NĐ-CP. Giảm bớt các đối tượng phải lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược đối với những dự án chiến lược, quy hoạch, kế hoạch có tác động không lớn đến môi trường.

3. Về đánh giá tác động môi trường

Số lượng các loại hình dự án phải thực hiện báo cáo ĐTM đã giảm từ 146 tại Nghị định số 29/2011/NĐ-CP còn 113 loại hình tại Nghị định này; ngoài ra đã điều chỉnh quy mô của một số loại hình Dự án, phần lớn theo hướng nâng quy mô để giảm đối tượng phải thực hiện ĐTM. Danh mục dự án phải thực hiện đánh giá tác động môi trường được quy định cụ thể tại Phụ lục II Nghị định số 18/2015/NĐ-CP.

4. Về kiểm tra, xác nhận việc đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án

Bổ sung cột 4 Phụ lục II Nghị định số 18/2015/NĐ-CP để loại bỏ một số loại hình dự án mà công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đơn giản không thuộc đối tượng phải kiểm tra, xác nhận việc đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án. Với quy định này phù hợp với việc đơn giản hóa thủ tục hành chính và đỡ gây tốn kém, lãng chí thời gian cho xã hội.

5. Về kế hoạch bảo vệ môi trường

Thay đổi cụm từ “cam kết” thành “kế hoạch” tại Chương V Nghị định số 18/2015/NĐ-CP nhằm tạo điều kiện cho chủ dự án thực hiện trách nhiệm và chủ động trong bảo vệ môi trường, mặt khác sẽ thuận lợi cho công tác quản lý bảo vệ môi trường đối với các dự án không lập đánh giá tác động môi trường. Tại Phụ lục IV Nghị định này quy định những đối tượng không phải đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường nhằm hạn chế những phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ít gây tác động đến môi trường mà vẫn phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường gây lãng phí, phiền hà cho xã hội.

6. Đề án bảo vệ môi trường

Khoản 2, Điều 22 của Nghị định số 18/2015/NĐ-CP quy định các cơ sở sản xuất, kinh doanh chưa có hồ sơ đề án bảo vệ môi trường phải lập đề án bảo vệ môi trường trình lên các cơ quan có thẩm quyền. Theo đó, các đối tượng phải lập đề án bảo vệ môi trường theo Nghị định số 18/2015/NĐ-CP gồm các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã đi vào vận hành chính thức nhưng không có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thì trong thời hạn tối đa là ba mươi sáu (36) tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành phải thực hiện một trong hai biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết và lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

7. Về tổ chức tư vấn môi trường

Chủ dự án có trách nhiệm tự thực hiện hoặc thuê tổ chức tư vấn thực hiện đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Điều 19 Luật Bảo vệ môi trường 2014; chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thực hiện đánh giá tác động môi trường và các thông tin, số liệu được sử dụng trong báo cáo đánh giá tác động môi trường. Cơ quan được giao nhiệm vụ xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, tổ chức dịch vụ khi thực hiện đánh giá môi trường chiến lược phải bảo đảm các điều kiện cụ thể như: có cán bộ thực hiện đánh giá môi trường chiến lược đáp ứng điều kiện quy định; có phòng thí nghiệm, các thiết bị kiểm chuẩn được xác nhận đủ điều kiện thực hiện đo đạc, lấy mẫu, xử lý, phân tích mẫu về môi trường phục vụ việc đánh giá môi trường chiến lược; trường hợp không có phòng thí nghiệm, các thiết bị kiểm chuẩn đáp ứng yêu cầu, phải có hợp đồng thuê đơn vị có đủ năng lực. Bên cạnh đó, Nghị định này cũng quy định rõ, cán bộ thực hiện đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường phải có trình độ đại học trở lên và phải có chứng chỉ tư vấn đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường.

8. Tham vấn cộng đồng trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường

Trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường, chủ dự án phải tiến hành tham vấn UBND xã, phường, thị trấn nơi thực hiện dự án, các tổ chức và cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp bởi dự án; nghiên cứu, tiếp thu những ý kiến khách quan, kiến nghị hợp lý của các đối tượng liên quan được tham vấn để hạn chế thấp nhất tác động bất lợi của dự án đến môi trường tự nhiên, đa dạng sinh học và sức khỏe cộng đồng. Với những quy định về việc tham vấn cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp bởi dự án hy vọng việc thực hiện dự án sẽ nhận được sự đồng thuận cao hơn trong xã hội và tiếp cận dần với tham vấn trong đánh giá tác động môi trường của các nước tiên tiến.

Để Nghị định này được thực thi hiệu quả và có tính khả thi cao trong thực tiễn, Bộ Tài nguyên & Môi trường đang khẩn trương hoàn thiện Thông tư quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường; Thông tư hướng dẫn về Quy hoạch bảo vệ môi trường và Thông tư quy định về chứng chỉ tư vấn đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường.

Minh Phúc (MOITRUONG.COM.VN/TH theo VEA)
Share |

Các tin khác:

Thực phẩm hại gan khủng khiếp nhiều người Việt mê ăn hàng ngày

Bạn không thể ngờ rằng nhiều thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày có thể là 'thủ phạm' gây hại khủng khiếp cho gan. Xem thêm bài khác

Xem các video khác