Thông tin Bảo vệ môi trường

Thứ Hai, ngày 10/5/2021 |

Quy định pháp luật

Lồng ghép chiến lược thích ứng dựa vào hệ sinh thái tại Việt Nam

06/09/2014 1:46:38 PM Ngày 4/9, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 1569/QĐ-TTg về việc phê duyệt danh mục dự án "Lồng ghép chiến lược thích ứng dựa vào hệ sinh thái tại Việt Nam" sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức của Chính phủ Đức.

Các hoạt động và kết quả chính của Dự án gồm các hợp phần các bên liên quan cấp quốc gia và tỉnh nhận thức được tầm quan trọng, các tiềm năng và các lợi thế so sánh của thích ứng vào hệ sinh thái và có năng lực lồng ghép và thực hiện; xây dựng cơ sở cần thiết cho việc nhân rộng cách tiếp cận EbA qua việc nghiên cứu và triển khai các biện pháp thử nghiệm; lồng ghép thích ứng hệ sinh thái trong các chính sách liên quan đến thích ứng với biến đổi khí hậu; thu thập các kinh nghiệm và phổ biến các thông tin liên quan thông qua mạng lưới và diễn đàn trong nước và quốc tế.Bộ Tài nguyên & Môi trường là cơ quan chủ quản dự án. Dự án được thực hiện trong 4 năm (2014-2019) với tổng mức đầu tư 4,4 triệu euro, trong đó vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Đức 4 triệu euro, vốn đối ứng của phía Việt Nam 400.000 euro (do Bộ Tài nguyên và Môi trường tự thu xếp trong ngân sách hàng năm).

Mục tiêu chính của Dự án là lồng ghép chiến lược thích ứng dựa vào hệ sinh thái (EbA) trong lĩnh vực quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch phát triển, tích hợp EbA vào các chính sách thích ứng quốc gia một cách có hệ thống và thử nghiệm cách tiếp cận EbA.


Share |

Các tin khác:

Đường hạn chế sự phát triển trí não ở trẻ em

Đường hạn chế sự phát triển trí não ở trẻ em

Việc tiêu thụ nhiều đường trong thời thơ ấu ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển của não, đặc biệt là của hồi hải mã - khu vực được cho là cực kỳ quan trọng đối với học tập và trí nhớ. Xem thêm bài khác

Xem các video khác