Thông tin Bảo vệ môi trường

Thứ Bảy, ngày 26/9/2020 |

Quy định pháp luật

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường (2013 - 2016)

21/08/2015 8:43:48 AM Nhằm phục vụ nhu cầu tra cứu văn bản quy phạm pháp luật, MTX sẽ cung cấp hệ thống danh mục các văn bản quy phạm pháp luật xử lý các hành vi vi phạm, bảo vệ môi trường. Các văn bản sẽ được cập nhật mới thường xuyên. Kính mời quý độc giả theo dõi và tham khảo.

>> Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường (2005 - 2012)

 
 SỐ/KÍ HIỆU

TRÍCH YẾU

BAN HÀNH

HIỆU LỰC

25/CT-TTg Chỉ thị số 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường
>>> Download
31/08/2016  
119/2016/NĐ-CP Nghị định số 119/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Về một số chính sách quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu
>>> Download
24/08/2016 10/10/2016
1463/QĐ-TTg Quyết định số 1463/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Đề án phát triển mạng lưới doanh nghiệp dịch vụ môi trường đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
>>> Download
22/07/2016 22/07/2016
589/QĐ-TTg Quyết định Số: 589/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh định hướng phát triển thoát nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn 2050
>>> Download
06/04/2016 06/04/2016
Số:03/2016/TT-BTNMT Ban hành Thông tư Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
>>> Download
10/03/2016 01/05/2016
12/2016/NĐ-CP Nghị định số 12/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
>>> Download
19/02/2016 01/05/2016
01/2016/QĐ-TTg Quyết định số 01/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về cơ chế, quy trình hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai
>>> Download
    19/01/2016     05/03/2016
212/2015/TT-BTNMT
 

Hướng dẫn chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động bảo vệ môi trường quy định tại Nghị định 19/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường.
>>> Download

 

31/12/2015
 

 

 

48/2015/TT-BNNPTNT

Thông tư 48/2015/TT-BNNPTNT hướng dẫn chi tiết điều kiện hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật.

>>> Download

16/12/2015 01/02/2016
 30/CT-TTg Chỉ thị tăng cường kiểm soát dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường.
>>> Download
 27/11/2015  
 35/2015/TT-BCT
    
 
Quy định về bảo vệ môi trường ngành công thương
>>> Download
 27/10/2015  10/12/2015
 1834/QĐ-TTg Quyết định số 1834/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Vật liệu nổ công nghiệp Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
>>> Download
 28/10/2015   28/10/2015
 32/2015/TT-BCT Quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án phát điện sử dụng chất thải rắn
>>> Download
 08/10/2015  07/10/2015
 41/2015/TT-BTNMT Thông tư 41/2015/TT-BTNMT về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.
>>> Download
 09/09/2015  27/10/2015
 132/2015/TT-BTC Thông tư số 132/2015/TT-BTC hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam (BVMTVN)
>>> Download
 28/08/2015  01/01/2016
 32/2015/TT-BGTVT  Quy định về bảo vệ môi trường trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông
>>> Download
  24/07/2015  10/09/2015
 22/2015/TT-BTNMT Thông tư Quy định về bảo vệ môi trường trong sử dụng dung dịch khoan; quản lý chất thải và quan trắc môi trường đối với các hoạt động dầu khí trên biển
>>> Download
 28/05/2015  20/07/2015
 623/TTg-KTN Công văn số 623/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ : V/v thực hiện thí điểm DA áp dụng "Công nghệ sử dụng CTR sinh hoạt làm nhiên liệu thay thế cho nhà máy xi măng ở VN"
>>> Download
 05/05/2015  
 38/2015/NĐ-CP Nghị định số 38/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý chất thải và phế liệu
>>> Download
 24/04/2015  15/06/2015
 11/2015/TT-BTNMT Thông tư số 11/2015/TT-BTNMT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
>>> Download
 31/03/2015  01/06/2015
 506/QĐ-BTNMT Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực nhà nước của Bộ Tài nguyên & Môi trường năm 2014
>>> Download
 05/03/2015  
 19/2015/NĐ-CP Nghị định số 19/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
>>> Download
 14/02/2015  01/04/2015
 18/2015/NĐ-CP Nghị định số 18/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường
>>> Download
 14/02/2015 01/04/2015
 03/2015/NĐ-CP Nghị định quy định về xác định thiệt hại đới với môi trường
>>> Download
 06/01/2015  01/03/2015
55/2014/TT-BNNPTNT Hướng dẫn triển khai một số hoạt động bảo vệ môi trường trong Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.
>>> Download
31/12/2014  
 127/2014/NĐ-CP Nghị định số 127/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường
>>> Download
 31/12/2014  15/02/2015
 73/2014/QĐ-TTg Quyết định số 73/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất
>>> Download
 19/12/2014  05/02/2015
 1942/QĐ-TTg Quyết định số 1942/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Quy hoạch hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu vực dân cư, khu công nghiệp thuộc lưu vực sông Đồng Nai đến năm 2030
>>> Download
 29/10/2014  
 45/2014/TT-BGTVT Thông tư số 45/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 3 đối với xe mô tô hai bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới
>>> Download
 03/10/2014  01/01/2015
 43/2014/TTLT-BGTVT-BCT Thông tư liên tịch 43/2014/TTLT-BGTVT-BCT ngày 24/9/2014 về dán nhãn năng lượng đối với xe ô tô con loại từ 07 chỗ trở xuống
>>> Download
  24/09/2014   01/12/2014
 1696/QĐ-TTg Quyết định số 1696/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về một số giải pháp thực hiện xử lý tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất phân bón để làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng
>>> Download
 23/09/2014  
 1569/QĐ-TTg Quyết định số 1569/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc phê duyệt danh mục Dự án "Lồng ghép chiến lược thích ứng dựa vào hệ sinh thái tại Việt Nam" sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức của Chính phủ Đức.
>>> Download
 04/09/2014  
 26/CT-TTg Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường
>>> Download
 25/08/2014  
 1469/QĐ-TTg Quyết định số 1469/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
>>> Download
 22/08/2014  
 1435/QĐ-TTg Quyết định số 1435/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án tổng thể bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy đến năm 2020
>>> Download
 18/08/2014  
 80/2014/NĐ-CP Nghị định số 80/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Về thoát nước và xử lý nước thải
>>> Download
 06/08/2014  
 5375/VPCP-QHQT Công văn số 5375/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ : V/v gia hạn thời gian thực hiện Dự án do UNDP tài trợ
>>> Download
 17/07/2014  
20/2014/TT-BKHCN Thông tư 20/2014/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng
>>> Download
 15/07/2014  01/09/2014
 879/QĐ-TTg Quyết định số 879/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035
>>> Download
 09/06/2014  
 52/2014/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường
>>> Download
 24/05/2014  
 38/2014/NĐ-CP Quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước Cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học
>>> Download
 06/05/2014  01/07/2014
 31/2014/QĐ-TTg Cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án phát điện sử dụng chất thải rắn tại Việt Nam
>>> Download
 05/05/2014  20/06/2014
 35/2014/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường
>>> Download
 29/04/2014  15/06/2014
 609/QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch xử lý chất thải rắn Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
>>> Download
 25/04/2014  
 173/TB-VPCP Lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống
>>> Download
 24/4/2014  
 150/TB-VPVP Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về tình hình triển khai thực hiện Chương trình xử lý chất thải rắn giai đoạn 2011-2020.
>>> Download
 10/04/2014  
09/2014/TT-BNNPTNT Quy định một số nội dung về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý
>>> Download
 26/03/2014  
 403/QĐ-TTg Phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014 - 2020
>>> Download
 20/03/2014  
 18/2014/QĐ-TTg Sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định số 62/2004/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2004 về tín dụng thực hiện Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
>>> Donwload
 03/03/2014  01/05/2014
 498/BGDĐT-CTHSSV Tiêu hủy hóa chất hết hạn sử dụng và cung ứng thiết bị, hóa chất thí nghiệm tại các trường học
>>> Download
 07/02/2014  
 03/2014/TT-BCT Thông tư quy định về công nghệ, thiết bị sản xuất gang, thép
>>> Download
  25/01/2014  
 43/2013/TT-BTNMT Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
>>> Download
 25/01/2014  
 166/QĐ-TTg Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
>>> Download
 21/1/2014  
 02/2014/QĐ-TTg Tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam
>>> Download
 13/01/2014  25/03/2014
 2612/QĐ-TTg Phê duyệt Chiến lược sử dụng công nghệ sạch giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
>>> Download
 30/12/2013  
19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT Thông tư liên tịch hướng dẫn bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích
>>> Download
 30/12/2013  15/02/2014
 78/2013/QĐ-TTg  Ban hành Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới
>>> Download
 25/12/2013  10/02/2014
 42/2013/TT-BTNMT  Quy định chi tiết việc thẩm định điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường và mẫu giấy chứng nhận
>>> Download
 03/12/2013  20/01/2014
 41/2013/TT-BTNMT

Quy định trình tự, thủ tục, chứng nhận nhãn sinh thái cho sản phẩm thân thiện với môi trường

>>> Download

 

02/12/2013

 

15/01/2014

 179/2013/NĐ-CP

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

>>> Download: Mục I;    Mục II

 

 14/11/2013

 

 30/12/2013

 34/2013/TT-BTNMT ngày 30/10/2013

Quy định về giao nộp, thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp dữ liệu môi trường

>>> Download

 

 30/10/2013

 

 15/12/2013

 32/2013/TT-BTNMT  Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
>>> Download
 25/10/2013  01/01/2014
 31/2013/TT-BYT Quy định về quan trắc tác động môi trường từ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện
>>> Download
 15/10/2013  
 29/2013/TT-BTNMT  Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành tài nguyên và môi trường
>>> Download: Muc I, Mục II, Mục III
 09/10/2013  25/11/2013
 28/2013/TTLT-BTNMT-BTC-BKHDĐT  Quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường giai đoạn 2012-2015.
>>> Download
08/10/2013  01/12/2013
 1788/QĐ-TTg

Phê duyệt kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2020

>>> Download

 
01/10/2013
 
  01/10/2013
 50/2013/QĐ-TTg  Quy định về thu hồi và xử lý sản phẩm thải bỏ
>>> Download
 09/08/2013  25/09/2013
 1287/QĐ-TTg Phân công nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
>>> Download
 02/08/2013  
 1194/TCT-CS Thuế GTGT đối với dịch vụ vệ sinh thoát nước, thu gom, xử lý chất thải
>>> Download
08/05/2013  
 25/NĐ-CP Về phí báo vệ môi trường đối với nước thải
>>> Download
 29/03/2013  
 35/NQ-CP  Về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
>>> Download
 18/03/2013  18/03/2013
 01/2012/TT-BTNMT  Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản
>>> Dowload: Mục I, Mục II
 16/03/2013  
 01/2013/TT-BTNMT Quy định về phế liệu được phép nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất
>>> Download
 28/01/2013  

 

MTX

Share |

Các tin khác:

Bạn có thể nhiễm COVID-19 từ thực phẩm đông lạnh hay không?

Bạn có thể nhiễm COVID-19 từ thực phẩm đông lạnh hay không?

Một mẫu thực phẩm dương tính với virus SARS-CoV-2 không có nghĩa là trên đó còn virus sống và virus đó có thể khiến bạn nhiễm bệnh. Xem thêm bài khác

Xem các video khác